Trisomy 18: Dolichocephaly

© Kinderklinik, Inselspital, Bern